انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی استان قزوین

 

 

انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی  استان قزوین

 

 

 

ادامه مطلب  اهدا مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال وجه نقد، کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی، توسط خانواده خیر سلامت

Related posts