گروه درمانی کرج

این مورد را ارزیابی کنید
(498 رای‌ها)

 

گزارش شماره هشتم اگوست مجله نورولژی ارگان انجمن مغزواعصاب امریکا نشان می دهد که تنها یکهفته گفتار درمانی می تواند به بهبود عملکرد مغز در تجدید سازمان ان انجامیده و به بهبود لکنت زبان کمک کند.

تحقیق چینی ها به دانشمندان در باره عملکرد بخش های مختلف مغز در لکنت زبان بینش جدیدی را نشان می دهد , عارضه ای که حدود نیم در بالغین را مبتلا می کند.

 

در این مطالعه تعداد 28 بیمار با لکنت زبان و 14 فرد بدون ان را دنبال کردند و در15 نفر از مبتلایان به لکنت زبان 3جلسه در روز به مدت  یکهفته گفتار درمانی صورت گرفت. نیمی دیگر از مبتلایان لکنت زبان و نیز گروه شاهد تحت گغتار درمانی قرار نگرفتند.در جلسات گفتار درمانی  کلمات دو سیلابی که برای انها خوانده شده بود تکرار می کردند و جملاتی را برای انها می خوانند با نگاه  از روی متن مربوطه دنبال می کردند و در هر دو تکلیف ارایه داده شده به بیماران و گروه شاهد هیچ محدودیت زمانی نبود.بهبودی انهایی که تحت گغتاردرمانی بودند بسیار بهتر و اشکارتر از انهایی بود که گفتاردرمانی نمی شدند.

اسکن مغز برای تعیین ضخامت قشر مغز در تمام شرکت کنندگان در مطالعه انجام شد و همچنین ارتباطات بین نواحی مختلف مغزی به نام ارتباطات حالت استراحت هم بررسی شد.در افراد مبتلا به لکنت ضخامت قشر مغز و نیز ارتباطات یاد شده که وظیفه تامین و تولید بیان و تکلم را بعهده داشتند در بخشی از مفز به نام پارس اوپرکولاریسpars opercularis کاهش یافته بود که در گروه شاهد دست نخورده بود.

در مخچه افراد مبتلا در مقایسه با گروه کنترل ازیاد قدرت ارتباطات مذکور دیده می شد که در گروه کنترل نبود.

در افراد درمان شده  ارتباطاتکارکردی  ناحیه مخجه به حد گروه کنترل رسید اما در ناحیه پارس اوپرکولاریس تغییری صورت نگرفت.

این مطالعه نشان می دهد که با گفتار درمانی مفزتوانایی تجدید سازماندهی خود را دارد و تغییرات ناحیه مخچه نشانه جبران فعالیت مغز در اثر درمان است.وهمچنین ساختمان ناحیه پارس اوپرکولاریس مغز در لکنت زبان تغییر می کند.

این مطالعه توسط دکتر چامینگ لو از دانشکاه نورمال در بیجینگ چین انجام شده و انگیزه ای برای ادامه تحقیقات در مورد نقش درمان در تجدید عملکرد مغز است

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد
Powered by Hezareh Novin