واژه های تخصصی مربوط به رشد حرکتی |درخلج آباد کرج 09121623463

واژه های تخصصی مربوط به رشد حرکتی |درخلج آباد کرج 09121623463

نمو جسمانی

نمو جسمانی به افزایش اندازه یا جرم بدن (یا بخش هایی از بدن  که قبلا  به صورت کامل شکل گرفته )اشاره می کند.این افزایش کمی در ساختار فیزیکی بدن حاصل سه فرایند سلولی هایپرتروفی یا افزایش اندازه سلول هایپرپلازیا   یا افزایش تعداد سلول ها وافزایش تعداد سلول ها و افزایش مواد بین سلولی است.

بالیدگی

بالیدگی پیشرفت کیفی در عملکرد بدن سیستم ها یا بافت های مختلف بدن است که با افزایش سن اتفاق می افتد.این پیشرفت ها ژنیتیکی است وتحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمیگیرد.برخی از شاخص ها بالیدگی عبارتنداز بالیدگی اسکلتی  بالیدگی جنسی بالیدگی بدنی وبالیدگی دندانی .

بالیدگی اسکلتی به وسیله پرتونگاری از برخی استخوان ها (مثل دست)وبررسی وضعیت مراکز استخوان سازی و میزان استخوانی شدن ارزیابی میشود.بالیدگی جنسی براساس رشد صفات ثانویه جنسی وسن شروع قاعدگی سنجیده می شود.مقایس بالیدگی تانر ابرازی دقیق برای ارزیابی بالیدگی جنسی است که میزان تغییرات سینه و موی شرمگاه در دختران وتغییرات اندام تناسلی و موی شرمگاه در پسران را در مرحله درجه بندی می کند (مرحله ی 1 بدون تغییر مرحله ی 2 شروع تغییر  مرحله ی 3و4 تغییرات بیشتر که براساس عکس های استانداردتعیین میگردد و در نهایت مرحله ی 5 وضیعت مشابه با بزرگسالی ).بالیدگی بدنیبا استفاده از اندازه های بدن وبراساس سن اوج سرعت قد یا درصد قد بزرگسالی (درصدی از قد پیش بینی شده برای بزرگسالی که در سنین مختلف کسب می شود)اندازه گیری می گردد.بالیدگی دندانی که بندرت برای سنجش بالیدگی مورد استفاده قرار می گیرد براساس مراحل رشد دندان ها ارزیابی میشود.

سالمندی یا پیر شدن

سالمندی  فرایندی است که با گذشت زمان اتفاق افتاده ومنجر به تغییرات منفی ساختاری (کمی )و عملکردی (کیفی)در بدن سیستم ها بخش ها یا بافت های  مختلف بدن می شود.

رشد

رشد واژه ای عمومی و کلی تر از واژه های بالاست و به کلیه ی تغییرات کمی (ساختاری )و کیفی (عملکردی )و تغییرات مثبت (پیشرونده) یا منفی (پسرونده) در طول عمر از زمان لقاح تا مرگ اشاره می کند  به عبارت دیگر رشد فرایندی متوالی مداوم و وابسته به سن است که نمو  بالیدگی و سالمندی رادر بر می گیرد.

تغییرات رشدی دارای ویژگی های زیر می باشند

1-کمی یا کیفی هستند.

2-متوالی می باشند وبا ترتیبی تقریبا قابل پیش بینی ایجاد می شوند.

3-جمع پذیرند بدین معنی که هر رفتار بر پایه ی رفتار های قبلی شکل میگیرد. به عنوان مثال تا طفل توانایی ایستادن مستقل را بدست نیاورد قادر به راه رفتن و دویدن نخواهد بود.

4-جهت دار می باشند.تغییرات رشدی یا در جهت مثبت (پیشرونده)پیش می روند یا در جهت منفی (پسرونده).

5-چند عاملی هستند یعنی عوامل مختلفی مثل ژنتیک  محیط  و تکلیف باعث ایجاد این تغییرات میشود.

6- منحصربه فردند.با وجود مشابه بودن ترتیب و توالی کلی رشد  سرعت تغییرات رشدی در افراد مختلف متفاوت و منحصر به فرد است.

Related posts