آغازطرح سنجش اختلالات حرکتی | گفتارتوان گستر درسرحدآباد کرج 02634405830

آغازطرح سنجش اختلالات حرکتی | گفتارتوان گستر درسرحدآباد کرج 02634405830

سن تقویمی یا زمانی

سن تقویمی یازمانی  فاصله ی زمانی بین تولد تا زمان محاسبه است که به روز ماه یا سال  بیان می شود.

سن زیستی

سن زیستی  میزان بالیدگی فرد رانشان  می دهد. این سن یه طور کلی (نه دقیق)با سن تقویمی ارتباط دارد.برای تعیین سن زیستی می توان سن ریخت شناسی  سن اسکلتی سن دندانی یا سن جنسی را اندازه گیری کرد.

سن ریخت شناسی

سن ریخت شناسی براساس مقاسیه ی اندازه بدن (قدو وزن) با هنجار ها یا نمودار های استاندارد قد و وزن در هر جامعه به دست می آید.

سن اسکلتی

سن اسکلتی  سن زیستی اسکلت در حال رشد را نشان می دهد. سن اسکلتی را می توان به طور دقیق به وسیله پرتو نگاری از استخوان های دست تعیین کرد. این روش سنجش سن بیولوژیکی  غالبا در تحقیقات آزمایشگاهی استفاده می شود.

سن دندانی

سن دندانی بر اساس مراحل رشد دندان ها از زمان ظا هر شدن نوک تا تشکیل ریشه و کلسیمی شدن آنها تعیین می شود.تعیین سن زیستی از طریق سنجش سن دندانی  دقیق است ولی بندرت استفاده می شود.

سن جنسی

سن جنسی بر اساس میزان کسب ویژگی های اولیه و ثانویه جنسی  تعیین می شود. این روش تعیین سن زیستی  به دلیل محدودیت های اجتماعی و فرهنگی  بسیار کم مورد استفاده قرار گرفته است.

Related posts