انواع مداخلات جهت اصلاح، درمان و توانبخشی اختلال لکنت زبان )مرور پیشینه پژوهشی بیست سال اخیر|گفتار توان گستر گوهردشت

انواع مداخلات جهت اصلاح، درمان و توانبخشی اختلال لکنت زبان )مرور پیشینه پژوهشی بیست سال اخیر|گفتار توان گستر گوهردشت   چکیده اختلالات لکنت زبان از مهم ترین و متداول ترین اختلالات تکلمی است مرور مطالعات پژوهشی طی بیست سال اخیر نشان میدهد که در واقع سن، شرایط و ویژگی های بلوغ نیز احتمالاً در تغییر شکل یا تشدید لکنت مؤثرند لکنت زبان در پسران بیشتر از دختران است و در بررسی ها و تحقیقات مختلف، نسبتی در حدود 94 درصد برای پسران و 34 درصد برای دختران ذکر گردیده است…

Read More

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا|گفتار توان گستر البرز

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا|گفتار توان گستر البرز   هدف:افراد دارای بدآوایی ناشیاز تنش عضلانی 33 علاوه بر جنبههای فیزیکی، اثرات منفی در احساسات، حرفه و زندگی اجتماعیرا تجربه می- کنندبراساس تحقیقات ارتباط دوسویهای بین اختلالات شخصیتی با اختلالات صدا وجود دارد همچنین شیوع روزافزون اختلالات سایکوفیزیولوژیک و علت مبهم و ناشناخته این دسته از اختلالات، ضرورت بررسی عوامل زیستی-روانی-اجتماعی موثر بر آنها را نشان میدهدلذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در…

Read More

داروی ضداضطراب |گفتار توان گستر البرز

داروی ضداضطراب |گفتار توان گستر البرز رابطه میان مصرف داروهای ضد افسردگی و خطر خودکشی، نامشخص، پیچیده و همواره مورد پژوهش است. برخی مطالعات حاکی از آن هستند که مصرف برخی داروهای ضد افسردگی، با افزایش خطر خودکشی در برخی بیماران، همبستگی دارند. این مشکل به اندازه‌ای مهم بوده که بعضی دولت‌ها را مجبور کند بر روی بسته‌های این گونه داروها، برچسب میزان احتمال افزایش خودکشی را بزنند. این‌که چرا چنین است، مشخص نیست و این در حالی است که برخی مطالعات دیگر حاکی از آن هستند که مصرف داروهای ضد افسردگی باعث کاهش افکار خودکشیمی‌شوند.[۱]…

Read More

کاردرمانی تخصصی ویژه بزرگسالات وکودکان وصدمات ورزشی  درآزادگان البرز |گفتارتوان گستر

کاردرمانی تخصصی ویژه بزرگسالات وکودکان وصدمات ورزشی  درآزادگان البرز |گفتارتوان گستر     آشنایی با رشته کار درمانی کاردرمانی علم و هنر مشارکت بیمار در انجام فعالیتهای هدفمند به منظوراصلاح و تقویت و افزایش عملکرد و تسهیل در یاد گیری مهارتهای ضروری جهت انطباق با محیط می باشد بعبارتی دیگر کار درمانی قآبلیت انجام اعمال و نقشهایی است که لازمه یک زندگی مفید و تسلط فرد بر خود و محیط همراه با احساس رضایتمندی از خود و دیگران در طول عمر می باشد پیشگامان حرفه کار درمانی معتقد بوده اند…

Read More

کاردرمانی تخصصی ویژه گودی کمر،دست وصدمات ورزشی  در رستاخیز کرج |گفتارتوان گستر

کاردرمانی تخصصی ویژه گودی کمر،دست وصدمات ورزشی  در رستاخیز کرج |گفتارتوان گستر     آشنایی با رشته کار درمانی کاردرمانی علم و هنر مشارکت بیمار در انجام فعالیتهای هدفمند به منظوراصلاح و تقویت و افزایش عملکرد و تسهیل در یاد گیری مهارتهای ضروری جهت انطباق با محیط می باشد بعبارتی دیگر کار درمانی قآبلیت انجام اعمال و نقشهایی است که لازمه یک زندگی مفید و تسلط فرد بر خود و محیط همراه با احساس رضایتمندی از خود و دیگران در طول عمر می باشد پیشگامان حرفه کار درمانی معتقد بوده…

Read More